Giá trị cốt lõi


Với định hướng chiến lược và tầm nhìn dài hạn, Đại Thuận Group xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp dựa trên 3 giá trị cốt lõi chính:

  • Kinh doanh có hiệu quả trong dài hạn - trên cơ sở sáng tạo, hợp tác và hài hòa lợi ích với các bên liên quan.
  • Kinh doanh có đạo đức - bằng những sản phẩm, dịch vụ mang lại những giá trị và lợi ích thiết thực cho xã hội.
  • Kinh doanh & phát triển bền vững - lấy chữ tín làm đầu và sự tuân thủ pháp luật làm nền tảng.